Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E

28.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Na základě POKYNU MŠMT, vzhledem k harmonogramu MZ, ZZ a JPZ 2020 a s ohledem na provozně-hygienická opatření vám sděluji, že vaše přítomnost ve školních objektech bude možná až v týdnu od 22.06.2020 - viz info UKONČENí ŠKOLNíHO ROKU 2019-2020. V ostatních případech bude vždy záležet na dohodě příslušného učitele s žáky třídy a nezbytný bude souhlas vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ). Výuka nadále pokračuje v distanční formě.
____________________________________________________

21.05.2020: INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
a)
V sekci PŘIJÍMACí ŘíZENÍ jsou k dispozici další informace k JEDNOTNÉ PŘIJÍMACí ZKOUŠCE - obecné pokyny a organizační pokyny.
b) Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se v letošním přijímacím řízení nelze odvolat. Podrobnější legislativní informace získáte na webu MŠMT nebo praktické informace na vedení školy, kde Vám rádi poradíme.
c) S ohledem na termín přijímací zkoušky do maturitních oborů připomínám všem uchazečům o vzdělávání (studium) v učebních oborech, že nejpozdějším termínem pro odevzdání zápisového lístku je úterý 23.06.2020!!
______________________________________________________

14.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Nepozději do 22.06.2020 bude zveřejněn HARMONOGRAM PRO VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ ZE ŠATEN. Do té doby není těmto žákům povolen vstup do prostoru šaten.
____________________________________________________

14.05.2020: INFORMACE PRO MATURANTY
Všichni maturanti obdrželi z CERMATU elektronicky pozvánku k MZ. Pokud některý z maturantů požaduje tuto pozvánku v  písemné formě, může si ji vyzvednout u Ing. Věry Ondráčkové.
_______________________________________________

07.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ PROJEVILI ZÁJEM O UBYTOVÁNí NA DM
V sekci DOMOV MLÁDEŽE jsou umístěny aktuální informace PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE V OBDOBí MIMOŘÁDNÉ SITUACE.
_______________________________________________

07.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne  29.04.2020 avizovaná PRAVIDLA HODNOCENí VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNí ZA DRUHÉ POLOLETí 2019 - 2020 budou k dispozici žákům a jejich zákonným zástupcům od 12.05.2020 na našem webu v sekci DOKUMENTY a v programu BAKALÁŘI.
____________________________________________________

05.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Všem žákům, kteří projevili zájem o ubytování na DM od 10.05.2020 (v souvislosti s možností prezenčního nepovinného vzdělávání od 11.05.2020), bude umožněn pobyt v objektu DM za přísných stanovených hygienických podmínek. Mezi ně patří také skutečnost, že každý ubytovaný žák předloží současně a bezodkladně při nástupu na opětovné ubytování ČESTNÉ PROHLÁŠENí O NEEXISTENCI PŘíZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNíHO ONEMOCNĚNí (viz web MŠMT) a že každý žák bude mít k dispozici dostatečný počet ochranných roušek. Předem upozorňujeme, že DM nebude zajišťovat praní ani žehlení látkových roušek. Sledujte nadále průběžně další aktuální informace na našem webu - viz DOMOV MLÁDEŽE.
____________________________________________________

05.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Všichni žáci, kteří se zúčastní od 11.05.2020 nepovinného prezenčního vzdělávání ve školních budovách, budou povinně vybaveni osobními rouškami (2 ks denně) a současně odevzdají škole ČESTNÉ PROHLÁŠENí O NEEXISTENCI PŘíZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNíHO ONEMOCNĚNí, které je k dispozici na webu MŠMT a které bude také k dispozici na webu naší školy v AKTUALITÁCH. Bez splnění obou uvedených podmínek nebude žáku umožněn vstup do školních objektů. MŠMT - ochrana zdraví | Dopis ministra školství | Čestné prohlášení COVID19

29.04.2020 | INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
V souvislosti s aktuální legislativou sděluje vedení školy operativně a na principu "dobré vzájemné spolupráce" všem žákům školy a jejich rodičům (zákonným zástupcům) následující skutečnosti:
a) V termínu do 07.05.2020 zveřejní ředitel školy PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ve 2. pololetí školního roku 2019 - 2020.
b) V programu BAKALÁŘI budou rodiče do 07.05.2020 informováni jednotlivými vyučujícími o kvalitě komunikace a vzdělávání (distančního) jejich dětí v aktuálním období (březen, duben).
c) V termínu do 07.05.2020 zveřejní vedení školy informace o způsobu a organizaci veškeré (teoretické, praktické) další výuky ve všech ročnících studijních i učebních oborů
_____________________________________________________

27.04.2020 | INFORMACE PRO MATURANTY
V souladu s aktuální legislativou sdělujeme všem maturantům 2020, že součástí MZ bude rovněž standardní obhajoba MATURITNÍHO PROJEKTU. Podrobné informace vám poskytne vedoucí MP.
_____________________________________________________

24.04.2020 | INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU
Základní informace o vzdělávání (studiu) ve školním roce 2020 - 2021 jsou umístěny v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (Různé) nebo je naleznete v sekci PRO UCHAZEČE (Různé) či také v AKTUALITÁCH.
____________________________________________________

20.04.2020 | INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - "UČEBNÍ OBORY"
Ve středu 22.04.2020 budou v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ zveřejněny seznamy přijatých uchazečů do učebních oborů pro školní rok 2020 - 2021. Současně zde budou k dispozici rady, doporučení a další informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce.
________________________________________________

17.04.2020 | INFORMACE PRO MATURANTY 
POKYN ŘEDITELE ŠKOLY: Každý maturant si osobně zajistí doručení svého maturitního projektu k rukám oponenta tak, aby oponentovo hodnocení projektu bylo doručeno škole nejpozději v termínu do 11.05.2020!!
____________________________________________________

17.04.2020 | INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY
Přístup do prostoru školních šaten bude umožněn maturantům nejdříve dne 11.05.2020, ostatním žákům školy pak nejdříve dne 01.06.2020. Vše za dodržování stanovených hygienických požadavků.
____________________________________________________

15.04.2020 | INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
a) S účinností od 12.03.2020 je rozhodnutím ředitele školy (a tedy i DM) snížena cena za ubytování na 60 % plné ceny. Zákonní zástupci zaplatí tradiční zálohu ještě na květen (v měsíci dubnu), květnovou zálohovou platbu na červen již neplaťte!! V průběhu července pak provedeme finanční vyrovnání a přeplatky budou všem dotyčným vráceny na účty.
b) PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY: V období od 27.04. - 30.04.2020 se žáci, kteří jsou ubytováni v 1. - 3. poschodí budovy DM, dostaví do objektu DM za účelem odvezení svých osobních předmětů a oblečení. DM bude přístupný denně v době od 08:00 - 14:00 h, a to vždy za plného respektování stanovených hygienických opatření (rouška, rukavice, ...) a dodržování provozních pokynů od vychovatelů DM. Upozorňuji současně, že nedodržení uvedeného příkazu může být důvodem neposkytnutí ubytování v příštím školním roce, neboť na ubytování není právní nárok. Výše uvedený příkaz ředitele byl vydán na základě provozních skutečností. Jiří Šlégl, ředitel školy

31.03.2020 | INFORMACE PRO MATURANTY
H
odnocení MATURITNÍHO PROJEKTU bude provedeno v rámci jarního termínu MZ pouze vedoucím MP a oponenem MP. Součástí hodnocení tedy nebude mimořádně jeho obhajoba.
____________________________________________________

27.03.2020 | PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 pro uchazeče o přijetí do učebních oborů probíhá v původních legislativou určených termínech. Sledujte informace na našem webu!
____________________________________________________

27.03.2020 | Osmidenní zájezd do Skotska, plánovaný na dny 17.06. - 24.06.2020, byl přeložen na rok 2021.
____________________________________________________

20.03.2020 | Vedení školy upozorňuje všechny letošní maturanty na platnost Směrnice ředitele školy - MATURITNÍ PROJEKT (PRÁCE), která je umístěna na školním webu. Upozorňujeme na povinnost nahrát tuto práci do on line aplikace školy v termínu do 31.03.2020.
PÍSEMNOU  (TIŠTĚNOU) VERZI NEBUDE MATURANT AKTUÁLNĚ ODEVZDÁVAT!!
____________________________________________________

17.03.2020 | Upozorňuji všechny na DM ubytované žáky, že s účinností od 16.03.2020 pro ně platí zákaz vstupu do budovy DM z důvodu mimořádných opatření v ČR.
____________________________________________________

| 17.03.2020 S účinností od 17.03.2020 je provoz sekretariátu školy a správního úseku školy omezen na dobu od 07:30 h do 12:30 h. Preferujeme elektronickou nebo telefonickou formu komunikace před osobní návštěvou školy.
__________________________________________________

13.03.2020 | Aktuální informace k situaci v oblasti infekce koronaviru ve Středočeském kraji naleznete na
www.kr-stredocesky.cz - portál krizového řízení.
_____________________________________________________

12.03.2020 | : Sportovně-turistický kurz (žáci 2. ročníku) se v plánovaném termínu (31.05. - 05.06.2020) neuskuteční. Nový termín (pravděpodobně září 2020) bude oznámen včas a podle okolností.
_____________________________________________________

12.03.2020 | Žáci maturitních tříd mohou po předchozí dohodě s M. Horníčkovou (ic@odbskmb.cz) požádat o svázání maturitního projektu v termínu do 27.03.2020! Doporučujeme "neponechat práci na poslední chvíli"!!
_____________________________________________________

12.03.2020 | Ředitel školy stanovil den 24.04.2020 jako nový aktuální  termín pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2019 - 2020 pro žáky závěrečného ročníku maturitního studia. V ostatních případech je stanoven termín na den 05.06.2020. Termín a formu zkoušení si vždy domluví žák s příslušným vyučujícím!
____________________________________________________

S ÚČINNOSTÍ OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Totéž platí pro vysoké školy.

Další aktuální informace naleznete na webových stránkách naší školy a MZCR.

Žákům naší školy budou jednotliví vyučující poskytovat studijní materiály elektronickou formou. Výše uvedené opatření MZCR totiž neznamená pro žáky další prázdniny, jedná se výlučně o preventivní zdravotnické opatření. Všichni žáci školy mají za povinnost sledovat školní webové stránky a respektovat veškeré zde zveřejněné pokyny.

RNDr. Jiří Šlégl, ředitelZřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR