Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU | 26.06. 2020

 VÝSLEDKY 1.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020 | 16.06. 2020

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 – UČEBNÍ OBORY – ROZHODNUTÍ

 SEZNAMY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

 VÝSLEDNÉ SEZNAMY UCHAZEČŮ

 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2020

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE USKUTEČNÍ:

2. PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Název oboru vzděláváníKód oboru (KKOV)Počet žáků
Mechanik opravář motorových vozidel
se zaměřením: Automechanik diagnostik
23-68-H/0130
Elektrikář 26-51-H/0112
Autoelektrikář 26-57-H/0112
Truhlář 33-56-H/0112
Operátor skladování
se zaměřením: Operátor logistik
66-53-H/0112
Zedník
s rozšířenou výukou: Opravy a restaurování památek
36-67-H/0124
Podnikání – denní forma vzdělávání (nástavba) 64-41-L/5130
Podnikání – dálková forma vzdělávání 64-41-L/5160
Technické lyceum
se zaměřením: Informatika a internetový marketing
se zaměřením: Informatika, multimédia a design
78-42-M/0130
Mechanizace a služby
se zaměřením: Doprava a logistika
41-45-M/0130
Veřejnosprávní činnost – denní forma vzdělávání
se zaměřením: Veřejná správa
                        - sociálně právním
                        - ekonomicko-právním
68-43-M/0130

3. PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

Přihlášky ke studiu (vzdělávání) podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT (k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT nebo na www.odbskmb.cz; vytištěný může být i černobíle; formulář přihlášky může uchazeč získat také na základní škole) v termínu do 1. března 2020 (pro všechny formy vzdělávání)

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku v tomtéž pořadí.

Náležitosti:

4. KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020 – I. KOLO

viz samostatný soubor v pdf

5. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Forma a obsah zkoušky: Průběh a délka trvání zkoušky: Termíny jednotné zkoušky:

6. PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky obdrží zákonní zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilí uchazeči pozvánku s termínem konání této zkoušky.

Pozvánka ke konání přijímací zkoušky v náhradním termínu bude zaslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

Všichni uchazeči obdrží přidělené registrační číslo, pod kterým se zveřejňuje pořadí v rámci přijímacího řízení, a současně kritéria přijímacího řízení (včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů) s poučením o možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

7. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí minimálně 60 % a započítává se lepší výsledek. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna.

8. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách www.odbskmb.cz a na úřední vývěsce školy vždy po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí u oborů s maturitní zkouškou: Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů:

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání budou doručena poštou.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (zveřejnění na úřední desce či webových stránkách školy) rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy.

9. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762 slouží zápisový lístek.

Zápisový lístek neuplatňují uchazeči o vzdělávání v denním nástavbovém vzdělávání a v dálkové formě vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2020. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek příslušný krajský úřad dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Každý uchazeč o denní formu vzdělávání (vyjma nástavby) ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na úřední vývěsce a na školním webu.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou! Zpětné vzetí zápisového lístku je možné pouze v případě, že uchazeč byl přijat na jiné škole na základě úspěšného odvolání.

10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Vzdělávání v jednotlivých oborech, třídách či skupinách oborů bude zahájeno v novém školním roce s přihlédnutím ke skutečnému počtu odevzdaných zápisových lístků do příslušného oboru či návratek (denní nástavba, dálková forma vzdělávání) vůči stanovenému počtu žáků ve třídě či skupině.

Další informace lze získat na:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2020 - soubor ke stažení v pdfZřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR