Všem příslušným žákům 9. tříd vzkazujeme: Děkujeme za přihlášky na naši školu! Těšíme se na vás!! 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení

Učební obory bez přijímací zkoušky
Maturitní obory jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT;
nebude konána v případě počtu přihlášek menšího než 31

 

Přihlášky ke vzdělávání

  • podávejte v termínu do 1. března 2021
  • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky
  • IZO školy: 110 451 066
Technické lyceum

Kritéria přijímacího řízení 2021 - 1.kolo

Jednotná přijímací zkouška (pouze maturitní obory) Skládá se z testu z ČJL (60 minut) a testu z MAT (70 minut).
Termíny jednotné přijímací zkoušky 1. termín: 12. dubna 2021
2. termín: 13. dubna 2021

Podklady pro hodnocení přijímacího řízení

Učební obory hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Maturitní obory výsledky jednotné přijímací zkoušky (pokud bude konána)
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Přijímací řízení - kritéria pro 1.kolo

Rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách školy.

Zveřejnění výsledků

Učební obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2021
Maturitní obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče
 

Zápisový lístek

  • Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
  • Tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na úřední vývěsce a na školním webu.
Kompletní informace k přijímacímu řízení

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete