Všem žákům školy přejeme úspěšný školní rok 2023-2024.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v aktuálním znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Přijímací řízení

Učební obory bez přijímací zkoušky
Maturitní obory jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT

Přihlášky ke vzdělávání

  • podávejte v termínu do 1. března 2023
  • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky
  • IZO školy: 110 451 066

Ostatní

Technické lyceum

Kritéria přijímacího řízení 2023 - 1.kolo

Jednotná přijímací zkouška (pouze maturitní obory) Skládá se z testu z ČJL (60 minut) a testu z MAT (70 minut).
Termíny jednotné přijímací zkoušky 1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Podklady pro hodnocení přijímacího řízení

Učební obory hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Maturitní obory výsledky jednotné přijímací zkoušky 
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Přijímací řízení - kritéria pro 1.kolo

Rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách školy.

Zveřejnění výsledků

Učební obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů dne 24. dubna  2023
Maturitní obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů dne 03. května 2023 
 

Zápisový lístek

  • Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
  • Tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na úřední vývěsce a na školním webu.
Aktuální kompletní informace k přijímacímu řízení

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete