Všem žákům školy přejeme úspěšné vzdělávání v čase adventním!

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení

Učební oborybez přijímací zkoušky
Maturitní oboryjednotná přijímací zkouška z CJL a MAT

Přihlášky ke vzdělávání

  • podávejte v termínu do 1. března 2021
  • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky
Technické lyceum

Kritéria přijímacího řízení 2021 - 1.kolo

Jednotná přijímací zkouška (pouze maturitní obory)Skládá se z testu z CJL (60 minut) a testu z MAT (70 minut)
Termíny jednotné přijímací zkoušky1. termín – 12. dubna 2021
2. termín – 13. dubna 2021

Podklady pro hodnocení přijímacího řízení

Učební oboryhodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Maturitní oboryvýsledky jednotné přijímací zkoušky
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Dokument s kritérii ke stažení bude zveřejněn do 31.1. 2021

Rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách školy

Zveřejnění výsledků

Učební oboryzveřejněním seznamu přijatých uchazečů v termínu od 22. dubna do 30. dubna
Maturitní oboryzveřejněním seznamu přijatých uchazečů do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče

Zápisový lístek

  • Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
  • Tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na úřední vývěsce a na školním webu

KOMPLETNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (.pdf)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete