Všem příslušným žákům 9. tříd vzkazujeme: Děkujeme za přihlášky na naši školu! Těšíme se na vás!! 

Informace pro letošní maturanty

Od středy 03.03.2021 bude zpřístupněna databáze pro vkládání maturitních projektů. Přístupové údaje zůstávají stejné jako při přihlašování projektů.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

V příloze je zveřejněna informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27.02.2021 do 21.03.2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 01.03. do 05.03.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni nadále distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečných ročníků

V příloze je umístěn HARMONOGRAM KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠEK ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ. Jedná se o zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné; oba druhy zkoušek se uskuteční komisionální formou. Uvedený harmonogram byl zpracován na základě žádostí žáků a je závazný pro všechny žáky. S ohledem na GDPR nejsou uvedena příjmení žáků, ale pouze studijní třídy. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také v období od 22.02. do 26.02.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky ubytované na DM

S ohledem na avizovaný (byť s otazníkem...) návrat žáků závěrečných ročníků do prezenční formy vzdělávání byly všem žákům, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže naší školy, zálohově účtovány platby za měsíc březen. Podle skutečného stavu pak bude následně provedeno vyúčtování. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

S ohledem na právní rámec vzdělávání v aktuálním období prodloužil ředitel školy všem žákům školy, kteří jsou uvolněni (úplně či částečně) z výuky předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro 1. pololetí školního roku 2020-2021, účinnost tohoto uvolnění i na období 2. pololetí aktuálního školního roku. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

S ohledem na strukturu maturitní zkoušky 2021 z ČJL a CIJ  bude výsledná známka maturanta v profilové části této zkoušky určena klasifikací pouze z ústní části v souladu se zveřejněnými pravidly hodnocení. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Po jarních prázdninách, tedy v období od 15.02. do 19.02.2021, bude vzdělávání žáků probíhat nadále distanční formou - v souladu s variantou L stabilního rozvrhu hodin. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace od ČŠI pro letošní maturanty

V příloze je umístěn dopis ČŠI, který je určený letošním maturantům.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

INF 01: V příloze je NÁVRATKA, která se týká žáků, kteří nemají úspěšně ukončené vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020 - 2021.

INF 02: Připomínáme všem letošním  maturantům povinnost odevzdat ve stanoveném termínu KÁNON ČETBY PRO KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY. Dokument bude napsán čitelně (nejlépe na počítači) a musí být žákem podepsán a doručen do školy jeho originál - osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy (Jičínská 762).

INF 03: Všem letošním maturantům připomínáme, že se nenápadně blíží termín pro odevzdání MATURITNÍHO PROJEKTU. Na podzim  zveřejněná pravidla pro tuto práci se nezměnila.
Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky závěrečného ročníku učňovských oborů

V příloze je NÁVRATKA s pokyny pro ty žáky učňovských oborů, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni v 1. pololetí školního roku 2020-2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

INF 01: Ve dnech 01.02. - 05.02.2021 budou všichni žáci školy nadále vzděláváni distančně, a to podle rozvrhu hodin pro prezenční formu vzdělávání - varianta L.
INF 02: Ve dnech 08.02. - 12.02.2021 jsou v regionu Mladá Boleslav jarní prázdniny

Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečných ročníků

Ředitelství školy zveřejňuje následující informace pro žáky závěrečných ročníků (4. ročník - maturanti; 3. ročník - učňové; 2. NA):
INF 01: Vzdělávání žáků (při distanční i prezenční formě) bude také ve 2. pololetí aktuálně probíhat v souladu s aktuálním rozvrhem hodin. Znamená to, že všichni žáci budou vzděláváni ve všech vyučovacích předmětech.
INF 02: Rozsah učiva v nematuritních předmětech či v předmětech, které nejsou součástí požadavků k ZZ, bude odpovídajícím způsobem upraven. Tato úprava je plně v kompetenci příslušných vyučujících.
INF 03: Dle sdělení MŠMT budou k MZ či ZZ připuštěni pouze ti žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020 - 2021.
INF 04: Žákům studijního oboru, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí klasifikováni nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný", bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou komisionální zkoušku v termínu do konce března 2021.
INF 05: Žákům učebních oborů, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí klasifikováni nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný", bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou komisionální zkoušku v termínu do konce května 2021.
INF 06: Součástí MZ nebude písemná práce z Českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka.
INF 07: Další informace k průběhu vzdělávání ve  2. pololetí, k přípravám žáků na MZ a ZZ a k průběhu těchto zkoušek budou ředitelstvím školy aktuálně zveřejňovány.
Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

Na základě platné aktuální legislativy zveřejňujeme kompletní základní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také ve dnech 25.01. -  28.01.2021 budou žáci školy vzdělávání distanční formou podle rozvrhu hodin "varianta S". Pátek 29.01.2021 je dnem pololetních prázdnin. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Dotazník pro žáky školy

Žádám laskavě všechny žáky naší školy o vyplnění anonymního  dotazníku, který je umístěn ZDE. Výsledky tohoto dotazníkové šetření mohou pomoci jako podklad pro zlepšení podmínek žáků regionu MB při jejich vzdělávání (studiu) na střední škole. Předem děkuji jménem zadavatele za pochopení a vstřícnost. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Stávající distanční forma vzdělávání žáků školy bude nadále pokračovat také v týdnu od 18.01.2021. Žáci budou vzděláváni podle rozvrhu hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V týdnu od 11.01. do 15.01.2021 bude vzdělávání žáků školy probíhat nadále distanční formou ve variantě rozvrhu hodin pro týden S u prezenční formy vzdělávání. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky ubytované na DM

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci mohou ubytovaní žáci navštívit individuálně DM pouze za účelem odnesení osobních předmětů, potřebných k distanční formě vzdělávání, v pracovní dny v době od 08:00 h do 13:00 h. Samozřejmostí je dodržování všech hygienických opatření. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete